فارسی نهم درس اول

حجم فایل : 441.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی نهم
درس : اول لغات و اصطلاحات :
سپهر : آسمان
ستودن : ستایش کردن
بُرنا : جوان
بامداد : صبح
لیل : شب
نهار : روز
تنبیه : هوشیار کردن ، آگاه ساختن کسی بر کاری اِقرار : اعتراف کردن به امری
عَجَب : عجیب ، شگفت
مستمع : شنونده
اسرار : جمع « سِر » به معنی « راز »
جهالت : نادانی
الوان : جمع « لون » به معنی رنگ * الوان = رنگارنگ
عِنَب : انگور حُقّه : جعبه ، ظرفی کوچک که در آن جواهر یا چیزهای دیگر می نهند
مُسَخّر : رام و مطیع
اِنعام : بخشش ، نعمت دادن
اَنعام : چهار پایان
گوی : گلوله ای که از چوب بسازند و با آن چوگان بازی کنند ( به هر چیز گرد گلوله مانند گفته می شود )
سعادت : خوش بختی آرایه های ادبی :
تشبیه :
مانند کردن چیزی به چیز دیگر.
تشبیه چهار رکن دارد :
مشبه = چیزی که آن را به چیز دیگر تشبیه می کنیم
مشبه به = آنچه مشبه به آن ماننده شده است
وجه شبه = ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به
ادات تشبیه = مثل ، مانند ، همچون و ... مثال :
تا کی آخر چو بنفشه سرِِ غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب / فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار جان بخشی به اشیاء بی جان ( تشخیص ) :
هر گاه در نوشته شی ء بی جانی ، جان دار در نظر گرفته شود و متعلّقات و حالات انسانی به آن نسبت داده شود
مثال :
* دامن صحرا * دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
* کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند * خبرت هست که مرغان سحر می گویند
* تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
* عقل حیران شود پایان...